Giới thiệu Trung tâm

Đọc ngay

Giới thiệu Trung tâm

16/11/2017

– Trung tâm Ươm tạo Công nghệ nông nghiệp (Trung tâm) là một bộ phận của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là đơn vị tự chủ về tài chính thực hiện các nhiệm vụ ươm tạo và thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm KHCN nông nghiệp được tạo ra trong và ngoài Học viện và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ; tên giao dịch bằng tiếng anh là Center for Agricultural Technology Incubation (CATI).

– Trung tâm là một trong những cơ sở ươm tạo đầu tiên trực thuộc trường đại học công lập chuyên ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân phát triển, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Trung tâm là đầu mối hỗ trợ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao sản phẩm trí tuệ và công nghệ nhằm tăng nguồn thu từ khoa học công nghệ cho Học viện đồng thời tạo ra môi trường tương tác liên tục với thị trường. Qua đó, Trung tâm hỗ trợ đào tạo hướng nghiệp (POHE) gắn với nhu cầu của xã hội.

Chèn Api Facebook